Home Phật học

Phật học

Phát triển tâm Bồ đề là cốt tủy của giáo pháp Phật giáo và là đường tu chính yếu. Một khi phát triển tâm Bồ đề diễn tiến, hành giả phải nỗ lực thực hành nguyên tắc tâm vị tha độ lượng suốt đời mình. Điều này dẫn đến khái niệm mà chúng ta thường […]
Trong Phật giáo, các từ ngữ “cầu nguyện,” “cầu xin” hay “ước nguyện” được hiểu đồng nghĩa với thuật ngữ “pràrthanà” (Sanskrit) hay “patthanà” (Pali). Pràrthanà bắt nguồn từ gốc “pra + arth” có nghĩa là ước nguyện, ước muốn, mong cầu, cầu xin. I. Ý nghĩa của cầu nguyện II. Cầu nguyện thấp kém […]
                                                                     Tóm Tắt Đạo Phật Trong Vấn Đáp Khoảng 5 Phút Tỳ Khưu Dhammika Bình Anson lược dịch Lược dịch từ bài “Basic Buddhism: A Five-Minute Introduction” (Căn bản Phật giáo: Giới thiệu trong năm phút), trong quyển “Good Question, Good Answer” (Khéo Vấn, Khéo Đáp) của Bhikkhu Dhammika, ấn bản Internet (http://www.buddhanet.net/). Hỏi: Phật […]
Chú Đại Bi xuất tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni   01 : Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ tát, Linh, Cảm, Ứng.) 02 […]
“Đầy đủ trí tuệ và phước báo, đó là tư lương, là hành lý cần thiết cho hiện tại và mai sau.” Có thể trong những đời trước, người đó đã gieo những nhân tạo phước báo to lớn mà đời này được giàu sang dù người đó không thông minh, không giỏi giắn, không […]
Đại lễ Dâng Y Kathina là đại lễ hằng năm duy nhất được chính Đức Phật và chư Phật quá khứ ban hành. Trong cung cách cúng dường một bộ y đặc biệt với một số luật định khiến đại lễ nầy trở thành một thắng duyên cho cả hai giới xuất gia và tại […]
 Muốn Sống Hơn 90 Tuổi : Tập thiền giản dị Sống ở đời chẳng ai muốn đau khổ và ai cũng muốn hạnh phúc. Trong cuộc nhân sinh, người ta tìm đủ cách để ngăn ngừa đau khổ hoặc làm vơi đi sự đau khổ, nhưng mục đích chính yếu của người đời vẫn đi […]

Hình Ảnh